Kamiya  のツイート一覧

2017年5月22日のツイート

 1. お店情報を更新しました。 (05/22 15:20)

2017年5月16日のツイート

 1. コースを更新しました。 (05/16 19:00)

2017年5月08日のツイート

 1. 料理メニューを更新しました。 (05/08 16:30)

 2. お店情報を更新しました。 (05/08 16:30)

2017年5月02日のツイート

 1. ランチメニューを更新しました。 (05/02 16:40)

2017年4月27日のツイート

 1. お店情報を更新しました。 (04/27 15:50)

2017年2月24日のツイート

 1. お店情報を更新しました。 (02/24 16:30)

2017年1月04日のツイート

 1. お店情報を更新しました。 (01/04 00:31)

2016年12月01日のツイート

 1. お店情報を更新しました。 (12/01 16:40)

2016年11月25日のツイート

 1. お店情報を更新しました。 (11/25 16:30)

2016年10月08日のツイート

 1. 料理メニューを更新しました。 (10/08 17:40)

 2. ランチメニューを更新しました。 (10/08 17:30)

2016年5月10日のツイート

 1. お店情報を更新しました。 (05/10 11:20)

2016年3月24日のツイート

 1. お店情報を更新しました。 (03/24 18:20)

2016年3月08日のツイート

 1. お店情報を更新しました。 (03/08 18:20)

2016年2月23日のツイート

 1. ランチメニューを更新しました。 (02/23 16:00)

2016年2月09日のツイート

 1. お店情報を更新しました。 (02/09 11:00)

2016年2月01日のツイート

 1. コースを更新しました。 (02/01 16:00)

2016年1月20日のツイート

 1. お店情報を更新しました。 (01/20 16:10)

2016年1月04日のツイート

 1. お店情報を更新しました。 (01/04 00:10)

2015年12月09日のツイート

 1. お店情報を更新しました。 (12/09 17:20)

 2. お店情報を更新しました。 (12/09 15:30)

2015年10月16日のツイート

 1. お店情報を更新しました。 (10/16 18:40)

2015年8月17日のツイート

 1. お店情報を更新しました。 (08/17 00:10)

2015年7月27日のツイート

 1. お店情報を更新しました。 (07/27 15:50)

 2. お店情報を更新しました。 (07/27 15:40)

 3. お店情報を更新しました。 (07/27 15:30)

2015年6月30日のツイート

 1. 料理メニューを更新しました。 (06/30 15:30)

 2. お店情報を更新しました。 (06/30 15:30)

 3. 料理メニューを更新しました。 (06/30 13:50)

Kamiya のサービス一覧

Kamiya